This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kansalaisfoorumisivuston määrittelyä

Kuvaus sivuston rakenteesta

Tarkoituksena on tuottaa tässä tapauksessa Suomea ja Suomenkansalaisia palvelevat sivustot, joissa käsitellään kunnallisia, valtiollisia ja yhteiskunnallisia asioita avoimessa kansalaiskeskustelussa.

Tällä sivulla ei olla kiinnitetty erityistä huomioita kieliopillisiin näkökulmiin, asioista kirjoitettaessa, joten pahoittelut sen osalta jo tässä vaiheessa :) Tarkoitus on vapaasti jäsennellä sivustoihin liittyviä asioita, kommentointi on suotavaa, hyvät ideat ja näkemykset tervetulleita.

Kategorioiden hierarkinen rakenne

 

Ylimmällä tasolla käsiteltäviä asioita ovat valtiolliset asiat.

Alemmilla  seuraavilla tasoilla käsitellään kunnallisia asioita.

Seuraavilla, kunnan alatasoilla käsitellään kunnan paikallisia asioita.

  1. Valtiolliset asiat liittyvät valtion lainsäädäntöön, valuuttaan, ulkopolitiikkaan, sekä suuren linjan asioihin, kuten esim. energia-asiat, veroasiat, työllisyysasiat, omavaraisuusasiat jne.
  2. Kunnalliset asiat muodostuvat niistä asioista, jotka ovat yhteisiä kaikille kunnille, kuten terveydenhuolto, julkinen liikenne, koulutus, kaavoitus, vapaa-ajan toiminnot ja tilat, jne.
  3. Paikallistasolla voidaan käydä keskustelua tarpeen mukaan paikallisista asioista, jolloin mahdollistetaan paikallisten ihmisten mielipiteiden, näkemysten ja tahdon huomioiminen, lähinnä heitä olevien asioiden käsittelyssä ja päätösten teossa.

Sivustojen visuaalinen ilme

 

Sivustot voisivat Suomen tapauksessa sisältää aloitus-sivulla Suomen kartan, jossa olisivat kaikki Suomen läänit ja kunnat. Klikkaamalla haluttua kuntaa avautuisi ks. kunnan suurennettu kartta, jossa edelleen päästäisiin tarvittaessa klikkaamaan paikallistasolle, jne.

Jokaisen kunnan kohdalla olisi nähtävissä kaikki kuntarakenteen eri alueet loogisesti ja järkevästi ryhmiteltyinä asia- ja aihealueittain.

Hakemistot olisivat aakkoselliset, sekä aihealueittain ryhmitellyt, jonka tarkoituksena olisi helpottaa halutun asian löytämistä.

Foorumit

 

Foorumit ovat paikkoja joissa asioita käsitellään. Kaikki asiasta kiinnostuneet voisivat tutustua itseään kiinnostavaan asiaan, mitä mieltä muut ovat olleet ja missä vaiheessa asian käsittely on menossa.

Asioiden käsittelyprosessi ja päätäntä

Foorumeissa käsiteltävät asiat käsitellään määrätynlaisissa loogisissa prosessissa.

Erilaisille asioille on olemassa erilaisia prosesseja, riippuen käsiteltävästä asiasta.

Jokaiselle asialle siis määritellään sopiva prosessi, joiden argumentteja voivat olla esim. 

  • asian käsittelyyn varattu aika
  • asian käsittelyn kiireellisyys
  • päätöksen syntymiselle asetetut edellytykset
    • asetettu määräenemmistö jonkin vaihtoehdon puolesta %
  • voidaan toteuttaa useampi kannatusta saanut vaihtoehto joissakin asioissa

Prosessit määritellään myös yhteiseen mielipiteeseen perustuen, asian käsittelyn vaatimalla tavalla.

Päätös syntyy kun asian käsittelyn prosessin tuolos on ennalta asetetun määrittelyn mukainen. Toisin sanoen ennen varsinaisen asian käsittelyä pysähdytään pohtimaan yleisesti ks. asian käsittelyyn liittyviä, nähtävissä olevia ongelmakohtia, jotka voivat hankaloittaa ja pitkittää päätäntä prosessia. Tästä syystä jokaiselle käsiteltältävälle asialle "räätälöidään" sopivaksi ajateltu prosessi, joka pystyy tuottamaan asian käsittelyn tuloksena päätöksen.

Esimerkki:

Käsiteltävä asia:

Terveyskeskuksen sijianti.

Vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja on 3

Prosessi: ehdotetaan määritettäväksi kaksiosaiseksi, siten että äänestetään kuntalaisten kesken eniten kannatusta saaneesta paikasta.

Vaihe 1.

Kaksi eniten kannatusta saaneet vaihtoehdot pääsevät jatko äänestykseen.Ensimmäiselle vaiheelle on määritelty käsitteylajaksia 4 viikkoa.

Vaihe 2. 

Valitaan eniten kannatusta saanut vaihtoehto kahdesta. Toiselle vaiheelle on määritelty käsittely aika 2 viikkoa.

Kuntalaiset voivat esittää perusteluitaan ja näkökantojaan "otsikonalla" esim.

"hyvät kulkuyhteydet, palvelee paremmin kaikkia kuntalaisia" jne.

tai

"sopii paremmin rakennusteknisesti rakennuspaikaksi, tuo kustannus-säästöjä kunnalle/kuntalaisille"

Erilaisia näkemystä puoltavia kannanottoja muodostuu, joista jokaista voi jokainen käydä kannattamassa.

Esitetyt näkemykset edustavat kaikkia niitä huomioitavia näkemyksiä, jotka kuntalaisille ja päätöksen syntymiselle ovat oleellisia ja tärkeitä.

"peukuttamalla" kaikkia sellaisia näkökantoja, jotka tuntuvat tärkeiltä, vaikuttaa asiaan oikeilla argumenteilla ja vaikuttamisen kautta päätöksen teko on vaivatonta ja helppoa kuntalaisille, saavutetaan sen hetkisen, parhaan käytettävissä olevan teidon perusteella paras ratkaisu.

Asian käsittely statiikka näkyy reaaliajassa kuntalaisille, kunnan statiikka sivuilla, joka voi aktivoida niitäkin henkilöitä ottamaan asiaan kantaa, jotka ovat vielä passiivisia.

Mitä suurempi määrä ihmisiä osallistuu asian käsittely ja päätäntä prosessiin, sitä parempi lopputulos saavutetaan. 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Koska tämä "uuden luominen" on joukkuelaji, olsi mukavaa että sinäkin toisit rakentavia ajatuksia ja ehdotuksia tähän keskusteluun.
SuoraDemokratia   (02.10.2014 02:26)
  Reply

Tässä yksi ajatusmalli sivustojen rakenteesta, sekä asian käsittelystä, ennalta määrättyjen prosessien avulla. Jokaisella asialla on oman otsikon alla "foorumi" jossa kaikki asiaan liittyvä tieto, ehdotukset ym. on kootusti ja jäsennellysti halukkaiden saatavilla.
SuoraDemokratia   (02.10.2014 02:25)
  Reply