This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mitä on näennäisdemokratia?

Mitä on näennäisdemokratia ?

Näennäis demokratia on mielikuva demokratiasta, jossa ihmisillä olisi vaikuttamismahdollisuus heitä koskeviin asioihin, mutta näinhän ei ole.

Ominaista näennäisdemokratiselle järjestelmälle ovat edustajat, kuten Suomessa kansanedustajat, jotka valitaan vaaleilla kaudeksi kerrallaan.

Kansa siis antaa avoimen valtakirjan edustajilleen jotka pyrkivät ajamaan tärkeäksi katsomiaan asioita.

Järjestelmän rakenteelliset ongelmat

  • Se ei huomioi edustajien henkilökohtaisia ominaisuuksia
  • Se on altis mm. ylikansallisen finassisektorin, valtaakäyttävien tahojen manipuloinnille, erityisesti tätä tarkoitusta varten perustetun "lobbari" - mekanismin kautta.
  • edustajien rajallinen aika perehtyä moniin, monitahoisiin asioihin, jotka vaatisivat enempi aikaa ja perehtymistä .
  • asioita käsitellään "kabineteissa" suljettujen ovien takana, joihin kansalaisilla ei ole mahdollisuutta ottaa kantaa, vaikka asioiden merkitys ja kauaskantoisuus edellyttäisi kansalaisten mielipiteen huomioimista päätöksissä.
  • Tärkeistä asioista, kuten EU:hun liittymisestä, ydinvoimasta, valtion yritysten myymisistä, verotukseen liittyvistä asioista, hallintokoneiston koosta ja tarkoituksen mukaisuudesta, verotukseta ym. jne. liittyvistä asioista ei anneta seikkaperäisiä tietoja kansalaisille, eikä heidän kantaansa haluta kuulla.
  • Päätöksien teon lähtökohdat eivät liity kansalaisten elämänlaadun lisäämiseen vaan monikansallisten yhtiöiden etujen turvaamiseen, yli kansallisvaltioiden hallinnon, miksi näin, eikö poliitikkojen pitäisi ensisijaisesti turvata kansalaistensa hyvinvointi?
  • Tämä nykyinen asian tila kertoo ettei järjestelmä toimi kansalaisten etujen mukaisesti, eikä näin ollen vastaa tarkoitustaan!
  • Valtioiden päättävissä asemissa olevat kansanedustajat osallistuvat bilberg-ryhmän kaltaisiin tilaisuuksiin, joissa heille "sanellaan" toimintaohjeet joita heidän odotetaan toteuttavan "kansan valitsemina" luottamushenkilöinä.
  • Todellisuus kertoo sen mitä niissä kokoukissa on päätetty tehtäväksi, mihin Suomikin on sitoutettu, viimeaikaisten poliitikkojen toimesta.

 

Enempää perusteluja ja todisteita ei kukaan voi tarvita, todetakseen nykyisen "näennäisdemokratian" olevan täysin kykenemätön vastaamaan tämän päivän tarpeisiimme, turvata Suomen valtion ja kansalaisten edut.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username