This is a free Purot.net wiki
 • View:

Suomen talouden kehitysohjelma

Parannusehdotuksia Suomen taloudelliseen tilanteeseen

 

Työttömyys, yrittäjyys ja työllisyys

 

Työttömyys

 

Suomessa pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy jatkuvasti. Hyvä koulutus ei takaa työpaikkaa. Tällä hetkellä työttömien määrä, eri laskutavasta johtuen on n. 400 -600 tuhatta.

Koulusta suoraan työttömyyskortistoon joutuneet ja pätkätöitä hengen pitimikseen tekevät ovat vailla mahdollisuutta rakentaa elämäänsä, kuten Suomessa on aiemmin totuttu.

Tyttömyydestä aiheutuu paitsi suoria yhteiskunnallisia kuluja, työttömyyskorvauksien muodossa, myös henkisten ongelmien kasvaessa terveydenhuoltopuolen kulujen kasvua, sekä ennen kaikkea, henkisiä kärsimyksiä, toimeentuolonsa kanssa kamppailevien ihmisten keskuudessa.

Myös näiden työttömien pyrokratia on kasvattanut merkittävän hallintokoneiston, jonka pyörittäminen maksaa valtiolle miljardeja vuositasolla.

Mitä voidaan tehdä ? 

Nämä kaikki nykyiset ongelmat ovat ratkaistavissa ainakin meillä Suomessa, mikäli todellista tahtoa esiintyisi.

Vaikkei valitsemamme päättäjät osaisi tehdä oikeita johtopäätöksiä ja toimenpiteitä, Suomen talouden elvyttämiseksi, vastuu on lopulta meillä kansalaisilla, ottaa asiat haltuun.

 

Työllisyyden tukeminen

Valtion on mahdollistettava työttömien työllistymisen edellytysten parantaminen, miten ?

 • pienyrittäjyyttä palvelualoilla voitaisiin tukea konkreettisesti helpottamalla pienyrittäjäksi ryhtymistä.
  • liukuma-aika, jonka puitteissa voisi rakentaa yrityksen perustan vakaalle pohjalle, vakiinnuttaa toiminta.
  • liukuma-aikana esim. 5 vuotta, ei tarvitsisi maksaa yel- tai tyel maksuja
  • Ei tarvitsisi maksaa alv-veroja myynneistä esim. 5v.
  • liukuma-aikana kiinteä ansiovero kanta esim. 20 %, kaikilla aloittavaan yritykseen liittyvillä henkilöillä, siinä kaikki, helposti ja selkeästi.
  • pienyrittäjille valtion "investointitakaus" pakollisiin tuotannon tekijöiden hankintoihin, sekä mahdollisesti tukiosuus. 

Pienyrittäjyyden tukeminen

 

Valtion olisi tuettava pienyrittäjiä ja yrityksiä (henkilöstö 1-5) erilaisilla tuki-instrumenteilla.

 • uudenlainen pienyritysmuoto Oy:n ja Tmi:n välimaastoon (Py)
 • saa olla max. 5 osakasta ja/tai työntekijää
 • työntekijät maksavat pienemmän veroprosentin mukaisesti veronsa, kun ja jos työskentelevät (aloittava Py) ks. yrityksessä. Ylitöistä ei myöskään perittäisi suurempaa veroprosenttia, koska tarkoituksena on tukea uuden yrityksen- ja yrittäjien asettautumista markkinoille.
 • Py maksaa ainoastaan ostoistaan alv:n mutta ei myynneistään, jolloin ostojen alv:ja ei voi vähentää.
 • Muita veronluonteisia kuluja ei yhtiöllä olisi ensimmäisen 5 vuoden aikana.

Verotus

Tuloveropohja pitäisi rakentaa työtä kannustavaksi. Verorajat voisi suhteuttaa tulojen mukaan esim. seuraavasti:

 1. Veroprosentti 0 % - 20 000 € asti.
 2. Veroprosentti 20 % - 100 000 asti.
 3. Veroprosentti 40 % - 200 000 asti
 4. Veroprosentti 60 % - ylimenevältä osalta.

 

Verojen korvamerkintä

 

Monet ihmiset haluaisivat päättää mihin tarkoitukseen heidän maksamat verorahat käytettäisiin, tämä mahdollisuus ja sen tuomat muutokset olisi hyvä pohtia kunnolla, koska veroja on maksettava yhteiskunnan julkisten palvejujen ylläpitämiseksi, mutta ei ole väärin kieltäytyä omaa ideologiaa vastaan sotivista kohteista ja niiden rahoittamisesta.

 

Suomen valtion yritykset

 

Koska Suomen valtion yritykset ovat pääasiassa pilkottu ja yksityistetty, muutamia harvoja lukuunottamatta, ei valtio saa myöskään näistä yrityksistä tuloja valtion kassaan.

Olisi tervettä ja järkevää elvyttää valtion yritysten toimintaa Suomessa, jotta valtio voisi myös saada talouttaan parempaan kuntoon sekä voisi myös suoranaisesti tuottaa uuusia työpaikkoja Suomalaisille.

Kansalaistoiminta valtion yritysten perustajana

Kuten ollaan nähty esim. NOKIA:n kohdalla tapahtuneen, isot ja merkittävät yritykset voivat joutua lopettamaan toimintojansa, ilmeisten virheellisten visioiden, päätösten, yritysjohdon ym. seurauksena.

Näistä yrityksistä jää työttömäksi merkittävän paljon osaavaa työvoimaa, joille on myös kertynyt tärkeää osaamista työelämästä ja yhteistyöstä, jota ennen kaikkea nyt Suomessa tarvitaan.

Olisi suotavaa että osaavat kansalaiset voisivat ideoida ja perustaa ns. kansalais valtio yhtiöitä, joiden toiminnan rahoittaminen tapatuisi täysin valtion varoilla. Nämä varat otettaisiin esim. työeläkevaroista, jolloin nämä varat saataisiin luomaan uusia työpaikkoja Suomeen ja tukemaan innovatiivisia start-up-projekteja käytännön tasolla.

Tyypillisesti investoinnit ovat verrattain pieniä, koska yritykset ovat pääasiassa henkistä pääomaa käyttäviä yrityksiä, eli kysymys ei olisi paperi tehtaan tyyppisistä, isoja investointeja vaativista projekteista.

Toki voi olla projekteja jotka vaativat investointeja, jolloin on kohtuullista ja oikeudenmukaista saada yleishyödyllisiin projekteihin valtion rahoitus.

Valtion turhista virkamiehistä voisi osan uudelleen kouluttaa koordinoimaan tätä toimintaa.

Valtion yritysten peruslähtökohdat, kansalaisyhtiö
 • Kansalaiset voivat perustaa ja säännellä yhtiön säännöt, tietyissä rajoissa (valtion min. osuus voitoista on säännelty ) 
 • Yhtiömuoto on valtion kansalaisyhtiö (Vky)
 • Valtio rahoittaa yhtiön toiminnan käynnistämisessä tarvittavat investoinnit, perustajien henkilökohtaista takausta vastaan
 • Valtion virkamiehet valvovat toimintaa
 • Yhtiön voitot jaetaan valtio&osakkaat, sovitun jakosuunnitelman mukaisesti
 • Yhtiöllä on kiinteät palkkoihin, ym. muihin etuuksiin liittyvät säännöt, joista päättää osakkaat yhdessä.
 • Valtio on yksi osakas, jonka kokonaisäänimäärä, virkamiesten edustamissa kokouksissa on 49 %
 • Muut osakkaat edustavat aina enemmistöä
 • Valtion rahoituksen vastineeksi, valtio saa omistusosuutensa mukaisen osuuden voitoista, kuten yhtiökokouksessa on päätetty.

 

Valtion tulisi ottaa vastuu Suomen luonnon varoihin liittyvästä liiketoiminnasta. Suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan, sekä rahoittaa hankkeet. Lakiin pitäsi kirjata kansalaisten ja Suomen valtion oikeus luonnonvaroihin, yhtiömuotona (Vky).

Kertyneet tuotot valtion kassaan, Suomen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyviä muitakin vaihtoehtoja on. On ehdotettu että pienyrityksien alv-veroraja voi olla esim. 100 000 euroa, jonka ylimenevältä osalta alettaisiin kantamaan alv-veroja.

Pineyrittäjät kuitenkin maksaisivat alv-veroja ostamiensa tuotteiden ja materiaalien osalta, mutta myynnistä ei maksettaisi alv-veroa.
anonymous   (02.10.2014 01:07)
  Reply